Achtergrondinformatie Cursus “Leven met Moslims”

Reden van ontstaan
Sharing LivesDe cursus is gemaakt vanwege de toenemende islamofobie (=angst voor Islam en moslims) in Europa in het algemeen en onder Europese christenen in het bijzonder.  Deze angst, die o.a. gebaseerd is op uitlatingen en/of daden van islamitische extremisten en de manier waarop de media daar over schrijft, leidt ertoe dat veel christenen onvoldoende oog hebben voor de pluriformiteit in de Islam en de inspanningen die veel moslims leveren om hun geloof en interpretatie van de Koran in overeenstemming te brengen met het leven in een geseculariseerde westerse samenleving.

Veel christenen zijn bang dat Europa in de nabije toekomst een Eurabia zal worden, waarin de Islamitische normen en waarden de boventoon voeren, met alle negatieve gevolgen voor christenen van dien.

Deze angst is één van de grootste obstakels voor christenen om hun leven en het evangelie met moslims te delen.

Hoewel  voor zo’n negatieve houding t.o.v. de Islam en moslims allerlei argumenten aan te voeren zijn, staat ze op gespannen voet met de houding van zelfopofferende liefde en genade waarin Jezus ons is voor gegaan.

Het doel van deze cursus is dan ook om cursisten te helpen hun hun houding van vrees, achterdocht, vooroordeel ten opzichte van de Islam en moslims te erkennen en voor Gods Aangezicht te brengen en van Hem te leren om een houding van genade aan te nemen, zonder in naïviteit te vervallen.

Naam
Sharing LivesDe cursus draagt de naam “Leven met Moslims” (uit het Engels “Sharing Lives”) omdat de verwachte uitkomst van de cursus is dat de cursisten bereid zijn hun leven met hun moslimse naaste te delen. Deze gedachte is afkomstig uit 1 Thessalonicenzen 2: 8, waar staat:  “Zo waren wij, in onze grote genegenheid voor u, bereid u niet alleen het evangelie Gods, maar ook ons eigen leven mede te delen, daarom, dat gij ons lief geworden waart.“

Doel
Het belangrijkste doel van de cursus “Leven met Moslims”  is om de cursist te helpen zijn/haar houding ten aanzien van de Islam en moslims te veranderen, van een houding van angst, vooroordeel, achterdocht, naar een houding van genade, en om hen aan te moedigen om relaties op te bouwen met moslims waarin ze hun leven en het evangelie met moslims kunnen delen.

De cursus “Leven met Moslims”  bestaat uit vijf lessen van elk twee uur.  De groepsgrootte voor het volgen van een cursus is minimaal 5 en maximaal 12 personen. Dit kan een bestaande bijbelstudiegroep, catechesatie-groep, of kring zijn, of een groepje christenen uit een of meerdere kerken die speciaal voor dit doel bij elkaar komt.

De cursus is ontwikkelt om gedurende vijf achtereenvolgende weken te volgen, maar het is uiteraard ook mogelijk om de lessen elke elke veertien dagen of eens per maand te doen.

De lessen worden gegeven door een getrainde cursusleider.